Бібліотека

Дороговкази – Політика і практика вивчення релігій і нерелігійних світоглядів в інтеркультурній освіті

Роберт Джексон: Дороговкази – Політика і практика вивчення релігій і нерелігійних світоглядів в інтеркультурній освіті (Signposts Ukrainian version) (2016) | HUMAN RIGHTS, ISBN 978-92-871-8235-7, РЕЛІГІЯ

Роберт Джексон
2016 рік

Який внесок може зробити вивчення релігій і релігійних переконань в інтеркультурну освіту в школах Європи? Важливі Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи (Рекомендації СМ/Rec(2008)12 про релігійний вимір і нерелігійні переконання в інтеркультурній освіті) націлені на пояснення природи і завдань цієї галузі освіти.

«Дороговкази» йдуть значно далі, пропонуючи поради для розробників освітньої політики, шкіл (зокрема вчителів, керівників шкіл та шкільних рад), для тих, хто займається підготовкою вчителів з усіх питань, розглянутих у Рекомендаціях. Беручи до уваги думку вчителів, представників органів освіти, педагогічних навчальних закладів, «Дороговкази» пропонують деякі поради, наприклад, щодо уточнення термінів, які використовуються в цій галузі освіти; розвитку компетенцій для викладання та навчання, використання різних дидактичних підходів; створення «безпечного простору» для модерованого діалогу між учнями в школі; допомоги учням в аналізі репрезентації релігій у засобах масової інформації; обговорення нерелігійних світоглядів поряд з релігійними перспективами; питань прав людини, що стосуються релігії і переконань; зв’язку шкіл (у тому числі їх різних типів) між собою, а також з широкою громадськістю та організаціями. «Дороговкази» не є навчальною програмою або освітньою політикою. Їх мета – забезпечити розробників освітньої політики, школи та педагогічні навчальні заклади в державах-членах Ради Європи, а також всіх, хто бажає їх використовувати, інструментом для роботи з проблемами, що виникають з інтерпретації Рекомендацій відповідно до потреб
окремих країн.

«Дороговкази» є результатом роботи міжнародної групи експертів, зібраної Радою Європи та Європейським Вергеланд Центром, і написані від імені цієї групи професором Робертом Джексоном.

How can the study of religions and non-religious world views contribute to intercultural education in schools in Europe? An important recommendation from the Committee of Ministers of the Council of Europe (Recommendation CM/Rec(2008)12 on the dimension of religions and non-religious convictions within intercultural education) aimed to explain the nature and objectives of this form of education.

Signposts goes much further by providing advice to policy makers, schools (including teachers, senior managers and governors) and teacher trainers on tackling issues arising from the recommendation. Taking careful account of feedback from education officials, teachers and teacher trainers in Council of Europe member states, Signposts gives advice, for example, on clarifying the terms used in this form of education; developing competences for teaching and learning, and working with different didactical approaches; creating “safe space” for moderated student-to-student dialogue in the classroom; helping students to analyse media representations of religions; discussing non-religious world views alongside religious perspectives; handling human rights issues relating to religion and belief; and linking schools (including schools of different types) to one another and to wider communities and organisations. Signposts is not a curriculum or a policy statement. It aims to give policy makers, schools and teacher trainers in the Council of Europe member states, as well as others who wish to use it, the tools to work through the issues arising from interpretation of the recommendation to meet the needs of individual countries.

Signposts results from the work of an international panel of experts convened jointly by the Council of Europe and the European Wergeland Centre, and is written on the group’s behalf by Professor Robert Jackson.

Завантаження